LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Federation information page

Cien. Klubu vadītāji!

Lai redzētu pilnu mājaslapas  informāciju: 
1. Piesakieties caur Facebook;
2. Dodieties uz savu klubu un pieprasiet piekļuvi sava kluba profilam, saņemot pielaidi, pavērsies jaunas iespējas.

Vasaras mēnešos Trešdienās no 10:00-14:00 !

LSDF biroja darbinieku pieņemšanas laiki


PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdienaTālruņu #
Prezidents10:00-14:0012:00-14:0010:00-14:00

+371 29243918
Ģenerālsekretārs10:00-14:0010:00-14:00
13:00-15:00
+371 29105674
Sekretāre10:00-14:0010:00-14:0010:00-14:0010:00-14:00
67287162,  29375381
Grāmatvede

10:00-14:0010:00-14:00
29494542
Latvijas Sporta deju federācija
Reģ. Nr. 40008022538
Brīvības 86/4.st., Rīga, LV-1001
Biroja atrašanās vieta: Brīvības 86 / 4.st.
AS "SWEDBANK"
Konts: LV32HABA0551023866097
Kods: HABALV22


LSDF darbības principi

 

Dokumenta mērķis ir sniegt ieskatu par Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) darbības pieeju un principiem, kas ietver organizācijas vīziju, vērtības un misiju.

 

Vīzija

 

Sporta dejas ir personību attīstošs un estētiski skaists sporta veids, kas apliecina dejotāju spēju apvienot ritma izjūtu, stāju, kustību dinamiku, artistiskumu un mijiedarbību ar partneri tādā veidā, kas rada gandarījumu gan pašiem dejotājiem, gan šī sporta skatītājiem.

Iesaiste sporta dejās nebeidzas ar sportiskās karjeras noslēgumu, bet turpinās visa mūža garumā, kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļa.

 

Pievēršanās sporta dejām paver iespējas sistemātiskā veidā strādāt ar sevi un savu ķermeni, stiprināt gribasspēku, pilnveidot attiecību un socializēšanās kultūru, kā arī mācīšanos darboties komandā ar savu partneri - tās ir īpašības un prasmes, kas ir īpaši noderīgas cilvēka dzīvē.

Augstu sportisko rezultātu sasniegšanai ir vēlama iesaiste sporta dejās pēc iespējas agrākā vecumā, kad bērna attīstībā īpaši nozīmīga loma ir vecākiem. Līdz ar to viens no LSDF uzdevumiem ir veicināt vecāku izpratni par to, kāpēc sporta dejas ir piemērota un laba iespēja bērnu personības izaugsmei.

 

Vecākiem, izvērtējot iespējas savu bērnu ieinteresēšanai un virzīšanai sporta dejās, ir svarīgi vairāki faktori lēmuma pieņemšanā, piemēram, profesionālu deju treneru jeb skolotāju pieejamība; klubu (kolektīvu) darbs un to dejotāju sasniegumi; sacensību organizēšanas profesionālais līmenis un dejotāju snieguma objektīva vērtēšana; atgriezeniskās saites iegūšana no treneriem par dejotāju prasmju progresu un citi faktori.

 

Iepriekš minēto var raksturot ar vārdu - vide, kurā bērnam iesaistīties sporta dejās, pilnvērtīgi attīstīties un saņemt novērtējumu atbilstoši viņa sniegumam, kā arī pēc sportiskās karjeras beigām spēt piedalīties citu jauno dejotāju izaugsmē un gūt gandarījumu no dejošanas ikdienas dzīvē.

 

Latvijas Sporta deju federācija ir organizācija, kuras pastāvēšanas jēga ir atbilstošas vides nodrošināšana un attīstīšana ilgtermiņā, līdz ar to LSDF saredz un tiecas uz šādas vīzijas īstenošanu:

 

“Ikvienam Latvijas sporta deju dejotājam ir vienlīdzīgas iespējas realizēt savu sportisko potenciālu godīgi un profesionāli organizētā vidē.”

 

Vērtības

 

LSDF savā darbībā balstās tādās vērtībās kā personības izaugsme, godīgums, sportiskais gars un gandarījums. Minētās vērtības nosaka LSDF amatpersonu, treneru, tiesnešu, organizatoru un dejotāju rīcības modeli ikdienas situācijās. Mēs sagaidām un paļaujamies, ka arī mūsu sadarbības partneri un citas iesaistītās personas respektēs minētās vērtības.

 

Personības izaugsme

 

Mēs augstu vērtējam dejotāju centienus un mērķtiecīgo darbību sportisko panākumu sasniegšanā ikdienā trenējoties, strādājot ar savu gribasspēku, ķermeni un veidojot harmonisku sadarbību ar deju partneri. Ir īpašs prieks par bērnu un jauniešu dedzību, pilnveidojot savu dejotprasmi, redzēt kā pakāpeniski veidojas ne tikai labi sporta dejotāji, bet arī uz kultūru un estētiku vērstas personības, kas sniedz pozitīvu ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

 

Sagaidām, ka, līdzīgi kā dejotāji, arī organizatori, tiesneši, treneri un LSDF amatpersonas  uzcītīgi strādās pie savu prasmju un iemaņu pilnveidošanas, kļūstot par savas nodarbes vai aroda ekspertiem un profesionāļiem augstākā mērā. Uzskatām, ka sporta dejas ir lieliska nodarbošanās, ar kuras palīdzību pilnveidot sevi visa mūža garumā.

 

Godīgums

 

Ar godīgumu mēs saprotam vispirms godīgu attieksmi katram pašam attiecībā uz sevi un savu rīcību, kā arī pret citiem apkārtējā sabiedrībā. Godīgums ir ikdienas uzvedības norma. Tā izpausme ir rīkošanās vadoties pēc sirdsapziņas, atklātība komunikācijā, apzinīgums darbībās un patiesums attieksmē pret uzticētajiem pienākumiem un attiecībās ar līdzcilvēkiem.

Sagaidām, ka ikviens deju sacensību dalībnieks konkurēs ar godīgiem paņēmieniem un balstīsies tikai uz savu personisko sniegumu. 

LSDF saimnieciskajā darbībā vadās pēc likumības principa, kā arī aicinām mūsu sadarbības partnerus tādu pieeju vienmēr ievērot.

 

Atbilstība

 

LSDF ir profesionāli pārvaldīta nevalstiska organizācija, kas savu darbību veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem. 

Mēs pastāvīgi un sistemātiskā veidā strādājam pie iekšējo reglamentējošo noteikumu pilnveidošanas, ņemot vērā labo praksi un Pasaules Sporta deju federācijas (WDSF) vadlīnijas, kā arī sekojam līdzi noteikumu ievērošanai.

 

Sportiskais gars

 

Akcentējot sportisko garu, mēs vadāmies pēc trim olimpiskajām vērtībām: izcilība, draudzīgums un cieņa. Tiekšanās uz izcilību ir ne tikai sportiskajā dzīvē, bet arī sportista personiskajā dzīvē. Galvenā ideja ir necensties salīdzināt sevi ar citiem, bet tiekties pēc personisko mērķu sasniegšanas ar noteiktību un mērķtiecīgu darbību.

Draudzīgumam ar deju partneri, kluba biedriem un citiem dejotājiem ir būtiska nozīme labākas Latvijas sporta deju vides radīšanā, kas veicina solidaritāti, prieku un optimismu starp dejotājiem.

Cieņa atspoguļo ētisko principu, pēc kura jāvadās visiem sporta dejās iesaistītiem dalībniekiem un ieinteresētām personām. Tas nozīmē pašcieņu, nedarīt pāri savam ķermenim, cienīt citus dalībniekus, respektēt noteikumus un apkārtējo vidi.

  

Gandarījums

 

Dejotāju ikdienas darbs rada gandarījumu, gan trenējoties pārī un individuāli, gan gatavojoties un piedaloties sacensībās, kā arī uzturoties deju vidē, kurai esam piederīgi.  

Mēs uzskatām, ka patiesi nozīmīgus panākumus var sasniegt, darot darbu ar gandarījuma sajūtu.

 

Misija

 

“LSDF ir Latvijas valsts un Pasaules Sporta deju federācijas atzīta organizācija, kas sporta deju dalībniekiem, neatkarīgi no vecuma un dzimuma, nodrošina deju apmācības vides attīstību un pārvaldību, klubu sistēmas pilnveidošanu un atzītu sacensību organizēšanu balstoties uz labas pārvaldības principiem, profesionālismu un uz vērtībām balstītu rīcību visās ar LSDF saistītās aktivitātēs.”

 

 Vision

 

DanceSport is a personality-developing and aesthetically beautiful sport which demonstrates the ability of dancers to combine feeling for rhythm, posture, dynamic movement, artistry and partner interaction in a way that provides satisfaction for dancers and audience alike.

 

Engagement in DanceSport does not complete with the termination of a career as an active participant but continues as a lifelong element of a healthy lifestyle.

 

Involvement in DanceSport represents the possibility of systematic work with one’s body, strengthening of the willpower, developing a culture of relations, socialisation and team-work with a partner – all characteristics and skills that are especially useful in adult life.

 

To achieve outstanding results in terms of sport and recreation, involvement in DanceSport at as early age as possible is an advantage (it is the time when parents play an especially important role in child’s development). Hence, one of the tasks of the Latvian DanceSport Federation (The Federation) is to facilitate parental understanding of why DanceSport is a suitable and effective option for developing their child’s personality.

 

Parents need to consider several decision-making factors when stimulating their children’s interest and guiding them in DanceSport: factors such as availability of professional dance coaches or teachers; club activities and achievements of club dancers; professional level of organisation of competitions and objective assessment of achievements by active participants; obtaining teacher feedback on progress in dancing skills.

 

All of this can be captured in a nutshell – an environment where children can be involved in DanceSport; develop to their fullest and be assessed purely on the basis of their achievements; are able to participate in the progress of other young dancers; and can gain satisfaction from dancing in their daily life even after their sporting career completes.

 

The Latvian DanceSport Federation is an organisation that exists to provide long-term development. With that in mind, the Federation’s goal and aim is to put the following vision into practice:

 

 

“Each Latvia’s DanceSport athlete enjoys equal opportunity to exploit their potential in a fairly and professionally organised environment.”

 

Values

 

The Federation bases its work on such values as personal growth, honesty, compliance, sportsmanship and satisfaction. These values determine the model of daily conduct for Federation’s officials, coaches, adjudicators, managers and dancers (athletes). Our expectation and trust is that our cooperation partners and other stakeholders also respect these same values.

 

 

Personal growth

 

We highly appreciate dancers’ efforts and targeted activities in improving performance through daily training, working with both mind and body to shape harmonious cooperation with their partner. We are especially delighted at the keenness of children and young people to improve their dancing skills, seeing the gradual development of not only outstanding DanceSport athletes but also culture- and aesthetically-oriented personalities who positively contribute to the development of society.

 

Our anticipation and expectation is that organizers, adjudicators, coaches and Federation’s officials work as diligently as the dancers themselves towards improving their skills and proficiency, by becoming esteemed experts and professionals in their field. We believe that DanceSport is a superb activity enabling individuals to improve themselves over their entire lifetime and find fulfilment in their daily lives.

 

Honesty

 

By honesty we mean, first of all, an honest attitude towards oneself and one’s behaviour, as well as towards other members of society. Honesty is a standard of daily habits. It is manifested through conduct driven by conscience, openness in communication, responsibility in one’s actions and sincerity in the attitude towards the duties with which one is entrusted and in one’s relations with fellow people.

 

We expect that everyone taking part in dance competitions will compete honestly, based only on their personal performance, and we (the Federation) aim to rule out personal preference from assessment of competitors’ performance.

 

In its daily operation the Federation abides by the principle of lawfulness and we urge our cooperation partners to respect the same approach at all times.

 

Compliance

 

The Federation is a professionally managed non-governmental organisation that operates in accordance with laws and regulations and the principles of good governance.

 

We constantly and systematically work at improving internal regulations by reviewing best practices and the guidelines of World DanceSport Federation (WDSF) as well as ensure compliance with applicable rules. 

 

 

Sportsmanship

 

When emphasizing sportsmanship, we are guided by three Olympic values – excellence, friendship and respect. Seeking excellence is appropriate not only in one’s sporting life, but also in a dancer’s personal life. The key is not to compare oneself to others, but rather seek achievement of personal goals through positive and targeted activity. 

 

Friendly relations with dance partners, club members and other dancers is of special importance in creating a better Latvia’s DanceSport environment to promote togetherness, cheerfulness and optimism among dancers.

 

Respect reflects the principle of ethics, which all DanceSport participants and stakeholders should follow. This means self-respect, not harming one’s own body, respecting other participants, respecting the rules and the environment.

 

Satisfaction

 

Dancers’ daily activity is fulfilling both when training as a couple and individually or when preparing for competitions, as well as when forming part of the dance environment to which we belong.

 

 

We believe that achieving truly meaningful success occurs when performing one’s work with a feeling of fulfilment.

 

Mission

 

“Latvian DanceSport Federation is an organisation, recognised by the Latvian state authorities and the World DanceSport Federation, it manages and develops the environment for active DanceSport athletes regardless of their age and sex, improves the dance clubs’ system and organises recognised competitions according to the principles of good governance, professionalism and value-based conduct in all the activities of the Federation.”